2banner   copy
13.08.2012 05:32 د ښــــځــــې مــــقــــام پــــــه اســـــلام کــــــې

ښځه د بشري ټولنې يوه له هغو څانګو څخه ده چې تر بل هر دين او مذهب، اسلام ځانګړى درنښت او مقام ورکړى


25.07.2012 03:50 ختلاط د اسلام له نظره/ یوسف قرضاوي

زموږ خلکو د اسلام قانون او پریکړې د خپل فکر او خیالونو په دریاب کې بیرته تر منځنیو پیړیو پورې رسولي دي، حال داچې په واقعیت کې د اسلام روحیه هر


07.05.2011 05:43 د ښځو لپاره د لمانځه لباس (انځورونه)


07.05.2011 05:05 مالیزیایی حجاب (پیژندنه او استعمال)


07.05.2011 04:33 ترکی حجاب (پیژندنه، او استعمال)


17.10.2010 04:20 حجاب په اسلام،عیسایت،یهودیت اوساینس کی

لیمه وردګ --- حجاب په اسلام،عیسایت،یهودیت اوساینس کی . د عبدالغفار جبیر لیکنه.


01.10.2010 05:05 د وروځو نری کول (دوهمه برخه )

لیمه وردګ --- د وروځو نری کول، خالونه او ټټو وهل،نکریزی کارول، د سر ویښتان رنګول، او د زرو اغوستل


30.09.2010 04:02 د ویښتانو موډونه قیچی کول، د وروځو نری کول،رنګول، د نوکانو اوږدول،ګاڼه

لیمه وردګ د ویښتانو موډونه قیچی کول، د وروځو نری کول،رنګول، د نوکانو اوږدول،ګاڼه


29.09.2010 03:59 ښحه له اسلام نه مخکی، او اوس په اسلامی او غربی ټږلنو کی

لیمه وردګ د ښځی مهر، ولور، د کورنی ژوند ، او غربی کلتور پالنه


18.09.2010 06:19 ښحه له اسلام نه مخکی، او اوس په اسلامی او غربی ټږلنو کی

لیمه وردګ د ښځی مهر، ولور، د کورنی ژوند ، او غربی کلتور پالنه


16.09.2010 15:34 د ښځی سینګار

لیمه وردګ د ښځی سینګار په اسلام کی


15.09.2010 15:35 حلال او حرام په ازدواج کی

لیمه وردګ -- د پیغلی کتل یا لیدل د ازدواج په مقصد ، د نکاح حلال او حرام